Hershey’s Semi-Sweet Chocolate Chips

Hershey’s Semi-Sweet Chocolate Chips

Repack by Cake Box Bakery Mart and Cafe

มีจำหน่ายทั้งแบบ Repack 385 กรัม 500 กรัม 1 กก.

ราคาสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบราคากับทางร้านอีกครั้ง

Clear