Amarena Fabbri Cherry (600g)

990.00฿

ส่วนประกอบที่สำคัญ : เชอร์รี่ในน้ำเชื่อม 40%, น้ำตาล 26.83%, กลูโคส 14.118%,

น้ำ 14.117%, น้ำเชอร์รี่ 4.0%, สารควบคุมความเป็นกรด (INS330), สี (INS 163(ii)),

แต่งกลิ่นธรรมชาติ

Add to Quote