Golden Leaf Shortening (1KG)

90.00฿

ส่วนประกอบสำคัญโดยประมาณ :

น้ำมันปาล์มจากเนื้อปาล์มผ่านกรรมวิธี 100%,

สารป้องกันการเกิดออกซิเดชั่น (INS 319),

ก๊าซที่ช่วยในการเก็บรักษาอาหาร (INS 941)

Add to Quote