saf-instant Instant Yeast Gold (125g)

55.00฿

ส่วนประกอบ : ยีสต์ผงจากยีสต์ในกลุ่มแซ็กคาโรไมซีส เซรีวิซิอี 98.85%,

ซอร์บิแทนมอโนสเตียเรต (INS491) 1.0%, กรดแอล-แอสคอร์บิก (INS 300) 0.15%

Add to Quote